Het geheugen van de vakbeweging

Het Internationaal Verbond van Christelijke Organisaties van Beambten

Ontstaan en ontwikkeling

Het Internationaal Verbond van Christelijke Organisaties van Beambten werd in september 1921 opgericht. Vertegenwoordigers van de vijf nationale bonden uit België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Oostenrijk stonden aan de wieg van dit verbond. Feitelijk was het vooralsnog een Europese aangelegenheid.

Gaston Tessier, eerste voorzitter van IVCOBGaston Tessier, eerste voorzitter van IVCOB

De toekomstige secretaris-generaal Gaston Tessier (Frankrijk) sprak bij de oprichtingonder meer de volgende woorden:

“…Het is onze taak, de moderne karakteristieken van het beambtenberoep te verzekeren; het belang hiervan in nationale en internationale economie te onderstrepen; bestendig bekommerd om de belangen van elk land, dienen wij op grond van talrijke beschouwingen technische, wetgevende en sociale aard, maar vooraal aangespoord door een verheven gevoelen broederschap, een reële en breed verantwoorde verstandhouding te verwezenlijken. Op deze zedelijke grondregel van rechtvaardigheid en liefde een wederzijds discrete en daadwerkelijk hulpbetoon vestigen, dat onze organisaties zal helpen om beambten tegenover de overdreven hardheid van het kapitalisme en de vernielende utopieën van het socialisme te beschermen, een doelstelling, die wij na rijpe bezinning geestdriftig nastreven”.

De Duitser Max Habermann werd voorzitter en de Nederlander M. Nauta ging de penningen beheren van het I.V.C.V.B..

1921 tot 1939

De Christelijke Internationale van Beambten maakte een snelle groei door. In 1932 waren vijftien organisaties aangesloten. Naast die uit eerder genoemde landen waren de nieuwe organisaties gevestigd in Finland, Hongarije, Polen, Spanje, Tsjecho-Slowakije en Zwitserland. In de eerste tien jaren van haar bestaan hield het Beambtenverbond naast het oprichtingscongres nog drie congressen in Luzern, Amsterdam en München. Een reeks studies, die doorgaans waren gebaseerd op onderzoeken. Ze waren voornamelijk bestemd als documentatie voor de aangesloten organisaties, ter ondersteuning van activiteiten in eigen land. De meest markante studies waren: “de arbeidsduur en zondagsrust voor beambten”; “de werkloosheid bij de beambten”; “de bijzondere sociale instellingen voor beambten”; “de voorwaarden om een beambtenbetrekking te kunnen aanvaarden”; “de vakverenigingpolitiek betreffende beambtensalarissen”; “de nadelen bij invoering van kantoormachines” en “de bescherming van de gesalarieerde uitvinder”.
Vanaf 1926 pleitte het I.V.C.V.B. voor de instelling bij het Internationale Arbeids Bureau te Geneve van een orgaan belast met de studie van de bijzondere problemen der beambten teneinde hen volledig de internationale arbeids-reglementering te laten genieten. In 1929 kon aan het congres in München worden gemeld dat het IAB had besloten een permanente commissie voor beambten op te richten. Deze commissie kwam in april 1931 en maart 1933 bijeen. Drie vertegenwoordigers van de Christelijke Internationale van Beambten namen actief deel aan de werkzaamheden van de commissie.
Vanaf 1927 was het Verbond geregeld vertegenwoordigd in diverse nationale afvaardigingen van vakorganisaties uit verschillende landen die aan de jaarlijkse vergaderingen van het IAB deelnamen. Tijdens het congres van mei 1934 in Parijs werd het Verbond zwaar getroffen. De Duitse organisatie was door het naziregime ontbonden en kon niet deelnemen aan dit congres.
Wel waren er negen nieuwe organisaties uit Canada, Chili, Brazilië, Joegoslavië, Letland, Mexico, Roemenie, Scandinavië en IJsland. De Europese grenzen werden overschreden en het I.V.C.V.B. was daardoor effectief een internationaal Verbond. Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog waren echter de meeste propagandamogelijkheden afgebroken.
Voor de droevige congresmaand van september 1939 werden nog twee congressen gehouden: 1936-Karlsbad en 1938-Antwerpen. Deze congressen behandelden: “Het juridisch statuut van de handelsvertegenwoordigers en handelsreizigers”; “De arbeidsvoorwaarden van de beambten”; “De positie van de oudere beambten”; “De toestand der technici”; “De hygiëne in kantoor en magazijn”; “Het juridisch statuut van de werkmeesters” en “De collectieve overeenkomsten voor de bedienden”. Veel aangesloten organisaties moesten zich bij het laatste congres (1939) helaas laten verontschuldigen. De Beambteninternationale was nog wel vertegenwoordigd in de drie vergaderingen van 1935, 1936 en 1938 van de Consultatieve Commissie voor Beambten van het IAB te Geneve. Het Internationaal Verbond van Christelijke Organisaties voor Beambten werd genoodzaakt haar werkzaamheden vanaf september 1939 tot het einde van WOII op te schorten.

1945 tot 1960

Vanaf september/oktober 1945 was er in Brussel weer contact tussen de vertegenwoordigers van de christelijke vakorganisaties voor beambten uit België, Frankrijk, Nederland en Zwitserland. Daardoor was het mogelijk om het VIIIe congres (in mei 1946 te Luxemburg) voor te bereiden. Op dit congres werd het startsein gegeven voor de naoorlogse activiteiten van het Internationaal Verbond. Ook werd de 25e verjaardag van de oprichting herdacht. België, Frankrijk en Nederland leverden de voorzitter, secretaris-generaal en penningmeester.
Het congres boog zich over het samenstellen van de bestuursorganen en het opstellen van nieuwe statuten. Het behandelde voort een verslag over: “Het belang van de beambte in de produktie als gevolg van de economische ontwikkeling” en een verslag over: “De noodzaak van nu en voor de toekomst van specifieke groeperingen voor bedienden, technici en meesterschapspersoneel”.
In juli 1949 werd het IXe Verbondscongres in  Straatsburg gehouden. Daar werden twee technische verslagen in studie genomen: 1. “De beroeps- en opleidingsoriëntatie der beambten in verband in verband met het probleem der volledige tewerkstelling”(H.J. Vermeulen-Ned.) en 2. “Het belang van de taak van de bedienden, de technici en het kaderpersoneelvoor een doelmatige vertegenwoordiging van de werknemers op economisch vlak” (J.Tessier-Fr.). In de eerste vergadering van de heropgerichte Consultatieve Commissie voor Beambten en Intellectuele Werknemers werd stelling genomen ten aanzien van het probleem van “Arbeidstijd en rusttijden in kantoor en magazijnen.De Verbondsvertegenwoordigers konden ‘zeer doelmatig’ aan de discussies deelnemen.
Begin 1950 werd de Nederlander J. de Wit (HKW) voorzitter van het Verbond. Hij vervulde die functie tot juli 1959, de maand van zijn overlijden. Het Xe congres in Innsbruck bracht een nieuwe langere naam: Internationaal Verbond van Christelijke Organisaties van Bedienden, Technici, Werkmeesters, Hoger Personeel en Vertegenwoordigers (I.V.C.O.B.T.W.Hp.V). De Duitse benaming was aanzienlijk korter: Internationales Bund Christlicher Angestelten-Verbande. Er kwamen verder de navolgende onderwerpen aan de orde: ”De organisatiemodaliteiten voor ingenieurs en kaderpersoneel in het kader van de christelijke vakbeweging”, “Het belang van de taak der bedienden, technici en kaderpersoneel voor de produktiviteitsstijging”en “De actualiteitsproblemen die de handelsvertegenwoordiger en de handelsreiziger aanbelangen”.
Het I.V.C.O.B.T.W.Hp.V  kende als interne organisatie een Congres, een Bestuursraad en een Bestuur. De samenstellende delen van de Europese Organisatie zijn: de Europese Raad, het Europees Comité en de Beroepssecties.De Beroepssecties werden gevormd door vertegenwoordigers in relatie tot de bedrijfstakken waarin ze werkzaam waren. Laatstgenoemde naam lijkt de lading niet te dekken. Maar die had vooral betrekking op het beroep dat men uitoefende.            
In de bestuursvergaderingen van 1953 en 1954 werd: De werkloosheid van de beambten” en De beambte in de moderne economie” besproken. J. Bruck uit België werd de nieuwe secretaris-generaal. “Werkloosheid bij beambten en gesalarieerde intellectuele werknemers” kwam ook aan de orde in de derde zitting van het Consultatieve Commissie van het I.A.B.
Het XIe congres in 1955 te Geneve werden onder meer twee onderwerpen behandeld: “De spreiding en de verkorting van de wekelijkse arbeidsduur”