Het geheugen van de vakbeweging

Lodewijk de Waal – Voorwoord

VHV-voorzitter Lodewijk de Waal bij presentatie Het gezicht van de vakbeweging in Twente, op 25 november 2015
VHV-voorzitter Lodewijk de Waal bij presentatie Het gezicht van de vakbeweging in Twente, op 25 november 2015

Al 32 jaar houdt de VHV – eerst als vereniging, later als stichting – zich bezig met de vakbondshistorie. De VHV wil zich met name profileren op het gebied van het bevorderen van (brede) kennis van en belangstelling voor de geschiedenis van de vakbeweging.

De VHV ziet het als haar continue opdracht de kennis van en belangstelling voor de geschiedenis van de vakbeweging te bevorderen en wel op een zodanige manier dat steeds het verband wordt gelegd tussen verleden, heden en toekomst. In die zin past deze publicatie heel goed in de activiteiten van de VHV, en is ze een aanvulling op een groeiende reeks regionale portretten van vakbondsmensen en hun ervaringen. Opnieuw dus een beeld van regionale vakbondsactivisten, gemaakt door vrijwilligers die veel tijd en energie hebben gestoken in het vervaardigen ervan. De VHV is hen daarvoor zeer erkentelijk!

Wie de interviews in deze Twentse publicatie leest, kan zich niet onttrekken aan de indruk dat veel teloor is gegaan. Op sociaaleconomisch gebied zijn er dramatische veranderingen geweest, die de vakbondshistorie in deze regio getekend hebben. De opkomst en ondergang van de textielindustrie is daarbij van landelijke betekenis geweest. Het is goed om dat in dit boekwerk vast te leggen. Maar het roept ook de vraag op hoe de vakbeweging zich, in Twente, maar vooral ook landelijk, in die veranderende omstandigheden opnieuw kan positioneren.

De VHV wil samen met de vakbeweging zoeken naar (nieuwe) wegen om het inzicht dat de geschiedenis ook voor de vakbeweging een belangrijke bron is voor hedendaags en toekomstig handelen te vergroten. Samen met de vakbeweging wil de VHV initiatieven en activiteiten ontwikkelen die er op zijn gericht om de geschiedenis levend te houden, maar ook vooruit te kijken. In onze twee maal per jaar georganiseerde ‘vriendenbijeenkomsten’ en in de onlangs georganiseerde ‘leergang’, proberen we ook vooruit te kijken. De website die de VHV heeft opgezet biedt veel ondersteuning aan wie zich historisch wil oriënteren[1].

Voor de VHV zijn verleden, heden en toekomst immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het verwaarlozen van de aandacht voor (de verworvenheden uit) het verleden leidt onvermijdelijk tot verschraling van huidig en toekomstig beleid en daarmee het beeld van de vakbeweging van nu en die van de toekomst. De VHV onderschrijft wat dit betreft zonder meer zegswijzen als: “In het verleden ligt het heden en in het nu wat worden zal” en “Wie het verleden niet kent, gaat de toekomst weerloos tegemoet.”

Ik wens u veel leesplezier, en wellicht ook inspiratie bij het denken over de toekomst van onze vakbeweging.

Lodewijk de Waal,
Voorzitter Stichting VHV

November 2015