Het geheugen van de vakbeweging

 

 

 

Voorwaarts, en niet vergeten……..

 

STRATEGISCH BELEIDSKADER/BELEIDSPLAN 2019-2024

1.INLEIDING

De VHV is opgericht in 1983. In het begin als “Vereniging tot behoud en gebruik van historisch en recent vakbewegingsmateriaal”, kortweg de Vakbondshistorische Vereniging VHV. Sedert 2009 als de “Stichting VHV, Vrienden van de Historie van de Vakbeweging”, kortweg de Stichting VHV. Door het blijven gebruiken van de afkorting VHV werd de onverbrekelijke relatie tussen de Vereniging en de Stichting tot uitdrukking gebracht.

De omzetting van Vereniging naar Stichting was meer dan alleen een naamswijziging of een andere vorm van rechtspersoonlijkheid. Het markeerde ook het verzetten van de bakens. Van een vereniging die zich met name concentreerde op het verzamelen van historisch vakbewegingsmateriaal naar een stichting die zich vooral wil profileren op het gebied van het bevorderen van (brede) kennis van en belangstelling voor de geschiedenis van de vakbeweging.

Van een leden-organisatie werd de VHV een organisatie die zich meer beweegt op het snijvlak van mens en maatschappij in het algemeen.

In de inleiding bij het strategisch beleidskader 2009 – 2014 werd over deze omslag het nodige geschreven. Voor dit beleidskader wordt volstaan met daarnaar te verwijzen.

  1. VAN VERLEDEN NAAR HEDEN NAAR TOEKOMST

Zoals in de inleiding aangegeven ziet de VHV het als haar continue opdracht de kennis van en belangstelling voor de geschiedenis van de vakbeweging te bevorderen en wel op een zodanige manier dat steeds het verband wordt gelegd tussen verleden, heden en toekomst.

De stichting VHV wil zich met name profileren als een organisatie die met ‘beide benen’ in de maatschappij van vandaag staat.

De VHV wil de banden met de vakbeweging breed en zonder onderscheid naar identiteit en historische context aanhalen en verdiepen. De VHV wil samen met de vakbeweging zoeken naar (nieuwe) wegen om het inzicht dat de geschiedenis ook voor de huidige vakbeweging een belangrijke bron is voor hedendaags en toekomstig handelen te vergroten. Samen met de vakbeweging ontwikkelt VHV initiatieven en activiteiten die er op zijn gericht om de geschiedenis levend te houden.

  1. VISIE EN MISSIE

Verleden, heden en toekomst zijn in de visie van de VHV onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het verwaarlozen van de aandacht voor het historisch proces en de verworvenheden uit het verleden leidt onvermijdelijk tot verschraling van huidig en toekomstig beleid en daarmee van de vakbeweging van nu en die van de toekomst. De VHV onderschrijft wat dit betreft zonder meer zegswijzen als: “In het verleden ligt het heden, in het nu wat worden zal” en “Wie het verleden niet kent, gaat de toekomst weerloos tegemoet.”

Ook het nu gekozen motto “Voorwaarts, en niet vergeten...” geeft die visie weer. Het is de openingszin van het Solidariteitslied – de tekst is van Bertolt Brecht.

De VHV ziet zich tevens als dé trekker en aanjager van de binnen de vakbeweging zelf en daarbuiten te voeren discussie hierover. De VHV is er zich daarbij van bewust dat zij slechts een kleine speler is in dit veld. In de ogen van de VHV is echter de omvang van de organisatie niet zozeer bepalend maar vooral de inspiratie, de creativiteit, de kwaliteit en de expertise van de inbreng in die discussie. En die meent de VHV ten volle te kunnen leveren of te kunnen organiseren.

De VHV heeft zich tot taak gesteld om de betekenis van de geschiedenis van de vakbeweging nadrukkelijk op de agenda te zetten en daarmee een bijdrage te leveren aan een bredere context voor het handelen in het heden en in de toekomst. Zij daagt anderen uit dat ook te doen. Verleden, heden en toekomst dienen met elkaar in verband worden gebracht. De VHV wil daarin toonaangevend zijn en een voortrekkersrol vervullen. De VHV wil initiatieven die  gericht zijn op het tot stand brengen van vormen van revitalisering van het belang van de geschiedenis voor het hedendaagse handelen zowel binnen de vakbeweging als daarbuiten (mede) initiëren en zoveel mogelijke inhoudelijk en materieel ondersteunen.

  1. SPEERPUNTEN

*        De VHV zal de komende periode maximaal inzetten op het intensiveren van de contacten met de vakbeweging, met name met FNV, CNV en VCP. Waar mogelijk zullen contacten worden onderhouden met categorale bonden.

*        De VHV is er zich terdege van bewust dat niet alleen de geschiedenis van de nationale vakbeweging van belang is, maar dat ook de vakbeweging op het regionale en lokale en vergeet niet het internationale/mondiale niveau altijd een belangrijke rol heeft gespeeld – en nog speelt – in het kader van emancipatie en de belangenbehartiging van werkende mensen. De VHV zal daarom lokale en regionale initiatieven, die van diverse aard kunnen zijn, initiëren en van harte ondersteunen. Ook zal het mondiale aspect van het vakbewegingswerk meer aandacht krijgen.

*        De VHV wil de samenwerking met Archiefinstellingen en Onderzoeksinstituten die zich bezig houden met de sociale geschiedenis voortzetten en waar mogelijk intensiveren. Te denken valt aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), het Katholiek Documentatiecentrum (KDC), het Historisch Documentatie Centrum voor het Nederlands Protestantisme (HDC), het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (HSCL), het Trainings- en adviesbureau voor werknemersparticipatie (SBI Formaat), en aan De Burcht. Dit monumentale vakbondsgebouw waar voorheen het Vakbondsmuseum was gevestigd, huisvest tegenwoordig een Wetenschappelijk Onderzoekscentrum voor de ontwikkeling van de Nederlandse arbeidsverhoudingen.

*        De specifieke samenwerking tussen VHV, FNV en IISG op het gebied van onderzoek naar de recente geschiedenis van de vakbeweging, zoals die in 2017 is gestart, wordt gecontinueerd.

*        Individuen of groepen van personen die mee willen werken aan het ontwikkelen van initiatieven op het terrein van het levend houden van de geschiedenis van de vakbeweging kunnen rekenen op warme belangstelling van de VHV. In dit verband moet de werkgroep vakbondsvrouwengeschiedenis worden genoemd.

*        De VHV ziet publiciteit als een belangrijk middel om in contact te komen en te blijven met de samenleving.

 

  1. COMMUNICATIE EN CONTACT

Tot eind 2012 vond het contact met de Vrienden van de VHV plaats door middel van circulaires en met name de periodieke papieren Nieuwsbrief. Er was een website maar die voldeed niet aan de bedoelingen zoals die in dit digitale tijdperk golden.

In 2012 is daarom een totaal vernieuwde website ontwikkeld. Tevens is de papieren Nieuwsbrief per 1 januari 2013 vervangen door een digitale Nieuwsbrief.

Website en Nieuwsbrief zijn in toenemende mate een bron van nieuws op het gebied van vakbondsgeschiedenis. Ze zullen de komende jaren tevens worden ingezet voor communicatiedoeleinden van diverse aard. De website is niet alleen communicatiemiddel met de VHV-Vrienden maar biedt door zijn openbaarheid iedere geïnteresseerde een goede kijk op wat de VHV is en doet. De website is tevens een inhoudelijk goed gedocumenteerde bron van informatie van diverse aard met betrekking tot de vakbeweging, zowel van geschiedenis van de verengingen als van biografische portretten van mannen en vrouwen die een rol van betekenis hebben gespeeld.

www.vakbondshistorie.nl

Een belangrijke activiteit in het kader van contact met de Vrienden van de VHV die zeker ook in de periode die dit beleidsplan beslaat zal worden voortgezet, zijn de vriendenbijeenkomsten die twee keer per jaar worden georganiseerd. Daar worden voor de vakbewegingsgeschiedenis relevante thema’s en onderwerpen besproken met inleiders en deskundigen van binnen en buiten de vakbeweging.

  1. FINANCIEEL

Fondswerving

De belangrijkste bronnen in inkomsten voor de VHV zijn de donaties, de bijdragen die door de individuele Vrienden jaarlijks worden betaald. Daarnaast heeft de VHV bijzondere begunstigers, waarvan de vakcentrales FNV, CNV en VCP en SBI Formaat een substantiële bijdrage leveren. Incidenteel worden subsidies en schenkingen verworven.

Er is geen beleid gericht op het verkrijgen van erfenissen, legaten e.d.

Financieel beheer

Het financieel beheer vindt plaats door middel van het maken van een jaarlijkse begroting en jaarrekening. Vaststelling daarvan vindt plaats in het bestuur.

Er is een onafhankelijke kascommissie die tot taak heeft de jaarlijkse balans en staat van baten en lasten te onderzoeken en van haar bevindingen verslag uit te brengen aan het bestuur. Een positief advies van de kascommissie is voor het bestuur voorwaarde bij de goedkeuring en vaststelling van de jaarrekening.

Begroting en jaarrekening worden jaarlijks gepubliceerd op de website. Zo is voor iedereen inzicht in de financiële gang van zaken geborgd.

Besteding van de middelen

Het jaarlijkse werkplan en de begroting vormen tezamen het kader voor de besteding van de aanwezige financiële middelen.

Nauwlettend wordt er op toegezien dat de middelen conform de doelstelling van de stichting worden besteed.

  1. DRAAGVLAK

De VHV is een relatief kleine organisatie, gedragen door vrijwilligers. Het aantal Vrienden / donateurs is in 2018 ongeveer 700. Dit aantal is de afgelopen jaren redelijk constant te noemen.

Overigens zit de kracht van de organisatie niet alleen in het aantal Vrienden, maar ook in de wijze waarop de stichting in staat is om de boodschap op een doeltreffende manier over het voetlicht te brengen. Daar zal de VHV in komende jaren enthousiast mee verder gaan.

Tegelijkertijd blijft  het voor de financiële spankracht van de organisatie van belang een zo groot mogelijk aantal donateurs en andere financiers aan zich te binden. Dit is van evident belang voor het voortbestaan van de organisatie.

De VHV stelt zich in het beleidskader/-plan 2019-2024 ten doel om het aantal donateurs uit te breiden.

Het bestuur zal zich  sterk maken om de stagnatie van het aantal Vrienden om te zetten in een aanwas, door een daarop gericht promotieplan te ontwikkelen waarbij vooralsnog het aantal van 1000 als ambitie blijft staan.

  1. SLOT

De VHV is er zich van bewust hiermee wederom een ambitieus beleidskader/-plan te hebben neergezet.

Vastgesteld door het bestuur van de stichting VHV, dd.  2  november 2018.