Het geheugen van de vakbeweging


Privacy statement

In het kader van de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 heeft het bestuur van de stichting VHV, Vrienden van de Historie van de Vakbeweging in zijn vergadering van 18 mei 2018 het volgende privacy statement vastgesteld

1. Aard van de organisatie (statutaire grondslag).

De Stichting VHV, Vrienden van de Historie van de Vakbeweging (verder VHV) stelt zich ten doel:

 • De kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging te bevorderen;
 • te trachten wat betreft de geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging steeds het verband te leggen tussen verleden, heden en toekomst.
 • en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt  of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2. Persoonsgegevens die (kunnen) worden verwerkt.

De VHV kan persoonsgegevens van u verwerken doordat u zich heeft aangemeld als Vriend (donateur) van de VHV dan wel dat u zich heeft ingeschreven voor het ontvangen van de periodieke Nieuwsbrief (gerelateerd aan de VHV website, www.vakbondshistorie.nl).

De VHV verwerkt in dat kader de volgende persoonsgegevens:

 • voor en achternamen;
 • adres en woonplaats gegevens;
 • e-mail adressen.

3. Waarom de VHV persoonsgegevens nodig heeft.

De VHV gebruikt de persoonsgegevens om de Vrienden (donateurs) per post (brieven, uitnodigingen voor bijeenkomsten) en/of per e-mail (Nieuwsbrief) te kunnen bereiken.

De gegevens worden exclusief voor deze activiteiten gebruikt.

4. Hoe worden de persoonsgegevens geregistreerd?

De persoonsgegevens worden op twee manieren geregistreerd:

 1. in een excel bestand met alleen de aanhef, naam, adres en woonplaats gegevens. Dit bestand wordt met name gebruikt voor het benaderen van de donateurs per post.
 2. in een excel bestand met daarin dezelfde gegevens als bedoeld onder a.+ de e-mailadressen van degenen die zich hebben aangemeld voor de Nieuwsbrief.

Van personen die de website bezoeken worden de persoonsgegevens niet verzameld. De bezoeken worden alleen in kwantitatieve zin geregistreerd en worden met name gebruikt om de werking van de website te verbeteren.

5. Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

De persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

De persoonsgegevens van de Vrienden (donateurs) worden bewaard zo lang het donateurschap voortduurt.

Vrienden (donateurs) hebben het volste recht om het donateurschap zonder opgaaf van redenen te beëindigen. Hun persoonsgegevens worden dan per direct uit de registratie verwijderd.

Van Vrienden (donateurs) van wie 2 jaar achtereen geen bijdrage is verkregen worden de persoonsgegevens uit de registratie verwijderd.

Voor het bewaren van de e-mail adressen t.b.v. het toezenden van de Nieuwsbrief stopt het bewaren van de persoonsgegevens nadat de betreffende persoon het abonnement op de Nieuwsbrief heeft opgezegd.

Eenmaal verwijderde persoonsgegevens worden niet bewaard.

6. Delen met anderen.

De geregistreerde persoonsgegevens (waaronder ook de e-mail adressen) worden niet aan derden ter beschikking gesteld dan wel niet gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn aangemeld.

7. Overige facetten van het privacyrecht.

Alle overige facetten van het recht op privacy als opgenomen in de AVG zullen op basis van toepasbaarheid worden gerespecteerd. Het gaat hier met name om:

 • recht op vergetelheid,
 • recht op dataportabiliteit,
 • recht op inzage,
 • recht op rectificatie,
 • recht op beperking van de verwerking
 • recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering
 • recht op bezwaar.

8. Publicatie van het privacy statement.

Een ondertekend exemplaar van de verklaring is in pdf te downloaden.

 

Aldus vastgesteld:

te Utrecht

18 mei 2018

 

Lodewijk de Waal                                      Dilia van der Heem

 

voorzitter                                                    secretaris