Het geheugen van de vakbeweging

Roel de Vries (links) en Henk Lenting: een vakbondstweeling


“Een fantastische collega”

Grondlegger van FNV Bouw in Zeeland

Bij het overlijden van Roel de Vries komen dubbele gevoelens bij me op. Enerzijds het zeer grote verdriet dat hij er niet meer is, maar anderzijds dat ik terugzie op een goede man, en een fantastische collega die ik in augustus 1975 in Zeeland leerde kennen als mijn collega districtbestuurder van het NVV.  Zelf was ik districtbestuurder van het NKV. We startten vanuit een klein kantoortje aan de Oudhof in Goes en dienden naast het normale vakbondswerk te bewerkstelligen dat NVV en NKV zouden samensmelten tot een federale bond wat nu de FNV is. De zuilen bestonden nog dus moesten we samen flink aan de bak.

Roel, komend uit een rood nest en eerder werkzaam in Amsterdam en Zwolle met mij uit de katholieke zuil, oud misdienaar die samen de verschillen in Zeeland moesten slechten en er een club van maken. Dat lukte vrij snel omdat we daarvoor samen een slimmigheidje hadden bedacht. Vanaf onze start ging Roel altijd naar de NKV-afdelingen en ik naar die van het NVV en wat gebeurde er?

Onze leden en kaderleden kwamen tot de ontdekking dat we het allebei goed en hetzelfde deden en dat er geen verschillen in aanpak en uitvoering van de werkzaamheden waren bijgevolg we de federatie snel als eersten in het land voor elkaar kregen. Voor deze aanpak kregen we van de kaderleden op een bijeenkomst de titel van: jullie zijn een tweeling!

Deltawerken

Tegelijkertijd startten de Deltawerken waarvoor 2000 werknemers extra nodig waren in een overspannen arbeidsmarkt en waar de koppelbazen buiten de deur gehouden moesten worden. Daarover staat het geschiedenisboek over de deltawerken “De Kering”, uitgekomen in 2012, het volgende over Roel geschreven.

“De samenwerking tussen Rijkswaterstaat en aannemer DOSbouw verliep naar grote tevredenheid. Hetzelfde gold voor de vakbonden. Omdat het overgrote deel van de betonwerkers was georganiseerd hadden de bonden een flinke vinger in de pap bij alle aangelegenheden rond de arbeidsomstandigheden bij de Oosterscheldewerken. Hierbij speelden met name de districtbestuurders van de Bouw- en Houtbond FNV, Roel de Vries en Henk Lenting een belangrijke rol. Zij voerden regelmatig overleg met de DOSbouwbazen over werktijden, veiligheid, opleiding en salarissen van de beton- en baggermannen. Niet dat daar veel over te klagen was. De Vries en Lenting waren behoorlijk tevreden over de manier waarop DOSbouw met de Oosterscheldewerkers omging. Daar hadden zij overigens ook zelf een belangrijke bijdrage aan geleverd door hun deelname aan de overleggroep personeelsvoorziening Oosterscheldewerken. Binnen deze overleggroep waarin vertegenwoordigers van DOSbouw, de Deltadienst, Arbeidsinspectie en het Zeeuwse Arbeidsvoorzieningenbureau zitting hadden werden de afspraken gemaakt over de arbeidsomstandigheden bij de Oosterscheldewerken. Mede dankzij deze afspraken was er zelden sprake van arbeidsconflicten. Volgens De Vries en Lenting een goed voorbeeld hoe het ook elders in de bouw zou moeten gaan.”

Tot zover de tekst in het geschiedenisboek De Kering

De collegiale samenwerking met Roel was erg goed we waren zeer aanvullend naar elkaar en bereid onze verschillende kwaliteiten samen in te zetten voor de belangbehartiging van onze leden. Vanuit die collegialiteit ontstond een zeer warme vriendschapsband die tot vandaag is blijven bestaan en waar onze partners volledig in zijn mee gegaan. De Zeeuwse tijd was fantastisch maar hield op toen Roel in 1981 in het Bondsbestuur werd gekozen en naar Woerden vertrok. Met zijn kennis en kunde heeft Roel daar leiding aan de bond gegeven.

Henk Lenting

Bergen op Zoom, augustus 2021

Zie ook: