Het geheugen van de vakbeweging

Corry Tendeloo, … de wettelijke opheffing van de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw werd, mede door haar inspanningen in 1956 geregeld…

Onvermoeibaar strijdster voor handelingsbekwaamheid gehuwde vrouwen

Corry Tendeloo (1897-1956)

Corry Tendeloo is geboren te Tebing Tinggi (Sumatra, Nederlands-Indië) op 3 september 1897 en overleden te Wassenaar op 18 oktober 1956. Bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 1946 werd zij als enige vrouw van de PvdA-kandidatenlijst rechtstreeks gekozen. Opvallend genoeg was de eerste PvdA-vrouw in het parlement dus een uitgesproken feministe, in tegenstelling tot Suze Groeneweg, de eerste SDAP-vrouw in de Tweede Kamer in 1918. Onderwerpen waarmee zij zich in het bijzonder bezighield en waarover zij in de Kamer meermaals het woord voerde, waren de huwelijkswetgeving, en wel speciaal (de opheffing van) de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw, het principe van gelijk loon voor arbeid van gelijke waarde en het recht van ambtenaressen om tevens gehuwd te zijn. Aan dit laatste onderwerp is haar naam verbonden in de vorm van ‘de motie Tendeloo‘. Nadat Tendeloo gedurende tien jaar steeds was teruggekomen op het ontslag van de huwende ambtenares, wist zij op 15 september 1955 met nipte meerderheid (46-44) een motie aangenomen te krijgen waarin de regering werd opgeroepen een einde te maken aan dit ontslaggebod (hetgeen eind 1957 zijn beslag kreeg). Opvallend was dat de vrouwelijke Kamerleden van alle partijen vóór de motie stemden. De wettelijke opheffing van de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw werd, mede als gevolg van de inspanningen van Tendeloo, in 1956 geregeld.

Ontleend aan Alice Mul, Nancy Sophia Cornélie Tendeloo in het Biografisch Portaal oorspronkelijk gepubliceerd in BWSA 8 (2001), p. 288-291