Het geheugen van de vakbeweging

Werknmers_zijn_geen_gereedschap_ABVVVakbondswerk in bedrijfstak en onderneming

De eerste collectieve arbeidsovereenkomsten zijn lokale aangelegenheden. Denk aan de Amsterdamse diamantbewerkers.
Rond 1900 koersen werknemers en hun vakbonden steeds meer op collectieve arbeidsvoorwaarden. Die gelden voor hele bedrijfstakken en in het hele land, en dat beperkt de speelruimte van werkgevers om te concurreren op lonen en andere arbeidsvoorwaarden. Ook in de 21e eeuw zijn ‘bedrijfstak-cao’s’ nog steeds de ruggengraat van het cao-gebouw in Nederland.

Toch blijft de organisatie van vakbondsleden zelf tot ver na de oorlog vooral een lokale aangelegenheid. Pas in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw streeft de vakbeweging naar versteviging van zijn positie op bedrijfsniveau. Het ‘bedrijvenwerk’ ontstaat. Vandaaruit wordt vervolgens ook de werknemersinvloed richting het bedrijfstakniveau verder verstevigd.

  • 07/09/2021

Hoe de ‘gele bond’ doordrong in de uitzendsector

In mei 2021 besteedden Nederlandse media uitgebreid aandacht aan een conflict tussen de cao-partijen in de uitzendsector. Aanleiding was een akkoord tussen de NBBU, ABU en LBV om de huidige uitzend-cao’s met enkele maanden te verlengen. De betrokkenheid van de LBV is sterk verweven met de oprichting van de NBBU.

Lees meer
  • 24/08/2021

Kees Marges Container CAO onderhandelingen 1981 – 16

De cao-onderhandelingen in de containersector in 1981 waren zeer complex. Zelfs nu, na 40 jaar, is het nog moeilijk de omstandigheden en het FNV-beleid van toen duidelijk in beeld te krijgen. Kees Marges doet in de zestiende aflevering van zijn herinneringen een poging.

Lees meer
  • 21/06/2021

Kees Marges – Werkgelegenheid en arbeidstijdverkorting

De FNV startte een serie protestvergaderingen tegen de loonmaatregel die het kabinet Van Agt-Wiegel eind 1979 had aangekondigd. Op 1 maart vond er een grote FNV protestbijeenkomst plaats in Rotterdam. Op 4 en 20 maart grote landelijke actiedagen in Amsterdam. Op De Dam, Daarover gaat het 14 verhaal van Kees Marges. En over de eerste beleidsnota van de Vervoersbond FNV die daaruit voortvloeide: Gaat het stukgoed goed stuk?

Lees meer
  • 31/05/2021

Kees Marges – Containeroverslag

Alhoewel de ontwikkelingen in de stukgoedsector de aandacht van alle bestuurders in het team havens vergden, hadden de meeste bestuurders ook nog een eigen werkterrein. Kees Marges moest de belangen van de havenwerkers in de containeroverslag en de Ro-Ro/ferries gaan behartigen. Deze aflevering van zijn herinneringen gaat vooral over de ECT.

Lees meer
  • 24/05/2021

Vakbondswerk bij TNTExpress

Dit artikel is de weerslag van gesprekken met vakbondskaderleden en vakbondsbestuurders. Onderwerp: heden en verleden van het vakbondswerk bij TNT Express, één van de nazaten van de eind jaren 80 geprivatiseerde PTT. Ondernemingsraad, bedrijfsledengroep en vakbondsbestuurder samen op de bres voor werknemersbelang.

Lees meer